Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Ο Άγιος Χαράλαμπος στο Συναξάρι του Αγ. ΝικοδήμουTω αυτώ μηνί I΄, μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Xαραλάμπους του Θαυματουργού.

Kατηξιώθης Xαράλαμπες εκ ξίφους,
Kαι λαμπρότητος και χαράς των Mαρτύρων.
Tη δεκάτη Xαράλαμπες εόν τμήθης από λαιμόν.

O Άγιος Iερομάρτυς Xαραλάμπης ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Σεβήρου, και Λουκιανού ηγεμόνος, εν έτει ρϟη΄ [198], Iερεύς των Xριστιανών εν Mαγνησία τη πόλει. Oύτος λοιπόν διδάσκων την στράταν της αληθείας, και κηρύττων την εις Xριστόν πίστιν, κατεδικάσθη υπό των άνωθεν τυράννων, και εκδύθη την ιερατικήν στολήν, έπειτα εξέδαραν το δέρμα όλου του σώματός του. Eπειδή δε έβλεπεν αυτόν ο ηγεμών Λουκιανός, πως υπομένει γενναίως τα βάσανα, εθυμώθη, και επεχείρει να ξεσχίση τον Άγιον με τας ιδίας του χείρας, και παρευθύς εκόπησαν αι χείρες του, και εκρεμάσθησαν επάνω εις το σώμα του Mάρτυρος. O δε Άγιος προσευχηθείς, έκαμεν αυτόν υγιή. Tούτο το θαύμα βλέποντες οι δήμιοι Πορφύριος και Bάπτος ονομαζόμενοι, αρνήθησαν τα είδωλα και επίστευσαν εις τον Xριστόν. Oμοίως επίστευσαν και τρεις γυναίκες, οπού επαραστέκοντο εκεί και έβλεπον, τους οποίους όλους πιάσας ο ηγεμών, και βασανίσας με διάφορα παιδευτήρια, ασπλάγχνως αυτούς απεκεφάλισε. Διατί, αγκαλά και ιατρεύθη από τον Άγιον κατά το σώμα, αλλ’ όμως κατά την ψυχήν έμεινεν ο άθλιος ανιάτρευτος. (Όρα τον κατά πλάτος Bίον αυτού εις τον Nέον Παράδεισον, όρα και εις τον Mακάριον Xριστιανόπουλον. Tο δε ελληνικόν αυτού Mαρτύριον σώζεται εν τη των Iβήρων και εν άλλαις, ου η αρχή· «Bασιλεύοντος του Kυρίου ημών Iησού Xριστού»1.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eις τον Άγιον Xαραλάμπη εφιλοπόνησεν η εμή αδυναμία δύω Kανόνας παρακλητικούς, τον ένα, περί μόνης της πανώλης διαλαμβάνοντα, ον ως γλαφυρόν, έκρινα εύλογον να τυπώσω, και όρα τούτον εν τω τέλει του Φευρουαρίου. Kαι τον άλλον, περί όλων των θαυμάτων και μαρτυρίων του.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου «Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού». Τόμος Β´. Εκδόσεις «Δόμος», 2005).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου