ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

Δι' ημάς άνθρωπος...

"Γενώμεθα ως Χριστός, επεί και Χριστός ως ημείς.Γενώμεθα θεοί δι' αυτόν, επεί κακείνος δι' ημάς άνθρωπος. Προσέλαβε το χείρον, ίνα δω το βέλτιον, επτώχευσεν, ίνα ημείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν. Δούλου έλαβε μορφήν, ίνα την ελευθερίαν ημείς απολάβωμεν. Κατήλθεν, ίν' υψωθώμεν. Επειράσθη, ίνα νικήσωμεν, ητιμάσθη, ίνα δοξάση. Απέθανεν, ίνα σώση. Ανήλθεν, ίνα ελκύση προς εαυτόν κάτω κειμένους εν τω της αμαρτίας πτώματι...".

Γρηγόριος Θεολόγος Λόγος Α΄ Εις το Άγιον Πάσχα PG 35, 397C- 400Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου