Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

«Τῶν Κορυφαίων Ἀποστόλων...»


 

«Ἐμεγάλυνας Σωτήρ,
ἐν τῇ οἰκουμένῃ τῶν Κορυφαίων Ἀποστόλων τὰ ὀνόματα,
ἔμαθον τῶν οὐρανῶν τὰ ἄρρητα,
ἔδωκαν τοῖς ἐπὶ γῆς ἰάματα,
καὶ αἱ σκιαὶ αὐτῶν μόναι τὰ πάθη ἐθεράπευον,
ὁ ἐξ ἁλιέων ἐθαυματούργει καὶ ὁ ἐξ Ἰουδαίων ἐθεολόγει,
τῆς χάριτος τὰ δόγματα,
δι' ὧν Εὔσπλαγχνε, δὸς ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου