Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή των Αγίων Πατέρων


 

Κυριακή 14 Οκτωβρίου (Δ' Λουκά - Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου, 787): 

«Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριαδα μίαν ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, καὶ Ὀρθοδόξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου