Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

«Η μετάνοια εκφράζει…»


«Αυτή είναι λοιπόν η εμπειρία μας από την "μεγάλη κατανόηση" και μεταβολή του νου" που δηλώνει η λέξη μετάνοια. Γεμάτη από θλίψη και ταυτόχρονα από χαρά, η μετάνοια εκφράζει τη δημιουργική ένταση που βρίσκεται ανέκαθεν στη ζωή του χριστιανού πάνω σ' αυτήν τη γη, και την οποία περιέγραψε τόσο ζωντανά ο απ. Παύλος: "πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι περιφέροντες, ίνα και η ζωή του Ιησού εν τω σώματι ημών φανερωθή (...), ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώμεν (...) ως λυπούμενοι, αεί δε χαίροντες" (Β' Κορινθ. 4,10.6,9-10). Ως ζωή συνεχούς μετανοίας, η ζωή του Χριστιανού είναι μια ταυτόχρονη μετοχή στην Γεθσημανή και στην Μεταμόρφωση, στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Ο άγ. Ιωάννης της Κλίμακος συνοψίζει το ζήτημα λέγοντας: "Εί τις το μακάριον και κεχαριτωμένον πένθος ώσπερ διπλοϊδα νυμφικήν ενεδύσατο, ούτος τον της ψυχής πνευματικόν εγνώρισε γέλωτα"…».

π. Κάλλιστος Ware, «Η εντός ημών Βασιλεία», «Ακρίτας», Αθήνα1997, σ. 112.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου