Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

υπ’ αριθ. 3/2020

Προς το ευσεβές πλήρωμα,

κλήρο και λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Το διαρρεύσαν διάστημα από τέλους Οκτωβρίου μέχρι και σήμερον αναγκαστήκαμε και πάλιν να ζήσουμε πρωτοφανείς και δυσάρεστες καταστάσεις, με την εφαρμογήν σκληρών μέτρων κοινωνικής αποστασιοποιήσεως, που αφορούσαν και εις την απαγόρευσιν τελέσεως Ιερών Ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας τη παρουσία του ευσεβούς πληρώματος!

Μετά την κατ' εξαίρεσιν παρουσίαν των πιστών τας ημέρας των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων δοξάζομεν τον Θεόν διότι από την Δευτέραν 18 Ιανουαρίου 2021 δυνάμεθα και πάλιν να τελούμεν τας διατεταγμένας ακολουθίας και την Θείαν Λειτουργίαν μετά της προσφιλούς παρουσίας των πιστών, έστω και υπό την ισχύν αυστηρών μέτρων προστασίας.

Ούτω πως η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, στοιχούσα ταις αποφάσεσιν της Ιεράς Συνόδου και διαφυλάσσουσα τα εκ του νόμου ισχύοντα, επαναφέρει το πρόγραμμα που ίσχυσε από το Μάιο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020 δια την λειτουργίαν των Ιερών Ναών, ομού μετά των ισχυόντων μέτρων δια την διαφύλαξιν της δημοσίας υγείας.

Από την Δευτέραν 18 Ιανουαρίου 2020 δια τας ενορίας της πόλεως των Ιωαννίνων, όπου υπηρετούσιν τουλάχιστον δυο ιερείς, κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, θα τελούνται υποχρεωτικώς δυο Θείαι Λειτουργίαι,

 από 7.00΄ έως 09.15΄

           και

 από 10.00΄ έως 11.00

με την παρουσίαν του επιτρεπομένου αριθμού πιστών, ήτοι 25 δια τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς και 50 δια τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων και απόστασιν μεταξύ των τουλάχιστον δύο μέτρων.

Πέραν των Θείων Λειτουργιών των Κυριακών και των εορτών εις άπαντας τους ιερούς ναούς της πόλεως των Ιωαννίνων θα τελείται Θεία Λειτουργία κάθε Σάββατον δια την εξυπηρέτησιν των πιστών και την διευκόλυνσιν τελέσεως των μνημοσύνων, ως ακριβώς ίσχυσεν και από τον Μάιον έως τον Οκτώβριον 2020.

Παρακαλούνται οι πιστοί να διαφυλάσσουν εις το ακέραιον τα μέτρα προστασίας ως αυτά ισχύουν επισήμως και να ακολουθούν τας υποδείξεις των υπευθύνων ιερέων, επιτρόπων και εργαζομένων εις τους Ιερούς Ναούς.

Δια τας υπολοίπους ενορίας, όπου δεν υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιερείς, εις την πόλιν και εις τας κώμας, θα συνεχίσει επίσης να ισχύει το πρόγραμμα λειτουργίας ως είχεν από τον Μάιον έως τον Οκτώβριον 2020 με την τήρησιν, ασφαλώς, των προβλεπομένων μέτρων προστασίας ως αυτά νομίμως ισχύουν, ήτοι Όρθρος και μια Θεία Λειτουργία με την παρουσίαν μέχρι 25 πιστών και τήρησιν των προβλεπομένων μεταξύ των αποστάσεων, ήτοι δύο μέτρων.

Παρακαλούνται οι σεβαστοί ιερείς, οι επίτροποι και οι εργαζόμενοι εις τους Ιερούς Ναούς να φροντίζουν δια την καθαριότηταν, την υγειονομικήν ασφάλειαν και την τήρησιν των προβλεπομένων μέτρων μετά πάσης σχολαστικότητος!

Δια την τέλεσιν των μυστηρίων οι ιερείς πρέπει να φροντίζουν τόσον δια την ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων πιστών, όσον και δια την τήρησιν των μέτρων δια την διασφάλισιν της υγείας των.

Τέλος, δια την εορτήν του Αγίου Μαξίμου θα τελεσθεί από τον Μητροπολίτη μετά πάσης απλότητος Εσπερινός και Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Παϊσίου, άνευ άλλων εκδηλώσεων.

Αγαπητοί αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Ευλογούμεν τον Άγιον Θεόν, ό,τι τη ημέρα μνήμης του πολιούχου και προστάτου της πόλεως των Ιωαννινων Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος του εν Ιωαννίνοις αθλήσαντος έδωκεν ημίν τοιούτον δώρον χαρμόσυνον και πολύτιμον!

Επικαλούμενοι τας θεοπειθείς ευχάς του, ευχόμεθα εφεξής υγείαν προκοπήν και ευημερίαν, συγχαίροντες άπαντας, άρχοντας και λαόν και επιδαψιλεύοντες την ευλογίαν του Τρισαγίου Κυρίου και Θεού ημών επί πάντας!

Χαίρετε εν Κυρίω, φυλάσσοντες εαυτούς και αλλήλους, εν αγάπη και επ' ελπίδι άρσεως της ενσκηψάσης δοκιμασίας, επικρατήσεώς τε της εν Θεώ ευημερίας!

Μετ' ευχών πατρικών, εγκαρδίων,

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου