ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων
Στην ιστορική ιερά Μονή Αγίου Νικολάου (των Φιλανθρωπηνών ή του Σπανού), στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας, θα λειτουργήσει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος.
Στο συγκεκριμένο μοναστήρι θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία ανήμερα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, μετά από πολλά χρόνια. Ο Σεβασμιώτατος είχε λειτουργήσει εκεί για πρώτη φορά την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, πριν από την έναρξη Λειτουργικής Ημερίδας των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, που πραγματοποιήθηκε στο Νησί και είχε ανακοινώσει από τότε πως θα λειτουργούσε ξανά τη μέρα του Αγίου Νικολάου.


Η Ιερά αύτη Μονή ονομάζεται του Σπανού μεν από τον διδάσκαλον αυτής Σπανόν, των Φιλανθρωπινών δε εκ του ιδρυτού αυτής Μιχαήλ Φιλανθρωπινού και των άλλων μελών της οικογενείας των Φιλανθρωπινών, οίτινες ηγουμένευσαν εν αυτή και εδίδαξαν εις την ομώνυμον σχολήν. Κείται νοτίως του επί της νήσου χωρίου και επί υψώματος βραχώδους. Εκ των διαφόρων κτισμάτων της Μονής διασώζονται, πλην των κατά την δυτικήν πλευράν κελλίων, και τούτων κατά το πλείστον ανακαινισμένων, το καθολικόν αυτής. Ο ναός είναι βασιλική μονόκλιτος μετά νάρθηκος, στηριζομένη υπό καμάρας και περιβαλλομένη υπό ναρθήκων κατά τας τρεις αυτης πλευράς. Η αψίς του ναού δεν φαίνεται έξωθεν. Η εξωτερική του τοιχοδομία αποτελείται εξ ακανονίστων ως επί το πλείστον λίθων συνδεομένων ενιαχού διά πλίνθων. Ολόκληρον το εσωτερικόν κοσμείται υπό τοιχογραφιών διατηρουμένων σχετικώς εις καλήν κατάστασιν. Εις τον κυρίως νάρθηκα περιεσώθησαν αι εικόνες των ιδρυτών και διδασκάλων της Μονής εκ της οικογενείας των Φιλανθρωπινών. Όλοι παρίστανται δεόμενοι προ του Αγίου Νικολάου, ο οποίος μεσιτεύει χάριν αυτών προς τον άνωθεν εικονιζόμενον Ιησούν. 


Επιγραφαί διασωθείσα αναγράφουν τα ονόματα αυτών, ήτοι Μιχαήλ (+ 1342), Γεώργιος (+1357), Μακάριος (+1505), Νεόφυτος (+1532) και Μουρίκης, ο μετονομασθείς Ματθαιος (+1534).Εις την ΝΔ γωνίαν του έσω νάρθηκος διασώζεται αι εικόνες επτά φιλοσόφων (Πλάτωνος, Απολλωνίου, Σόλωνος, Αριστοτέλου, Πλουτάρχου, Θουκιδίδου και Χίλωνος), οίτινες εικονίζονται όρθιοι και κρατούντες ειλητάρια. Ο ναός της Μονής όπως μαρτυρεί υπέρθυρος επιγραφή ανηγέρθη το 1292 υπό του Μιχαήλ Φιλανθρωπινου. Το 1542 ο Ιωάσαφ Φιλανθρωπινός επισκευάσας τον ναόν τούτον εκόσμησεν το εσωτερικόν αυτού δια τοιχογραφιών, ολίγα δε έτη βραδύτερον κατά το 1560 έκτισε και εκόσμησε δια τοιχογραφιών τους τρεις εξωνάρθηκας και το πρόπυλον του ναού. Η εν λόγω Μονή προσηρτήθη το 1892 εις την της Ελεούσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου