Σάββατο 4 Ιουλίου 2009

«Εν ευθύτητι καρδίας»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας Κύριλλο, που πραγματοποιεί από σήμερα επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο:

«...Κρίσις πνευματική, κρίσις ηθική, κρίσις οικονομική, κρίσις πολυώνυμος, σοβεί απ’ άκρου εις άκρον της γης! Ναι μεν, η μαχητική αθεΐα υπεχώρησε πλέον σχεδόν πανταχόθεν, η πρακτική όμως αθεΐα της αυταρκείας, της ακηδίας και του ευδαιμονισμού ανθεί και γαυριά! Εις το όνομα δήθεν του Θεού αλαλάζουν και σήμερον τύμπανα πολεμικά και χύνονται αίματα και πληθυσμοί μεγάλοι εκριζούνται και καθίστανται πρόσφυγες!
Φανατισμοί θρησκευτικοί και εθνικιστικοί αναπτύσσονται, πατρίδες αλλάζουν χείρας, το ανθρώπινον πρόσωπον ταπεινούται και ευτελίζεται με το αποφώλιον «τράφικινγκ», την εκμετάλλευσιν παιδιών και γυναικών, την διακίνησιν ναρκωτικών ουσιών κ.ο.κ. Και οι Χριστιανοί, αντί να είμεθα σύμψυχοι και ηνωμένοι εν ενί πνεύματι και μια καρδία, προκειμένου ο λόγος της εν ημίν ελπίδος να είναι πειστικός, ταλανιζόμεθα υπό σχισμάτων και ερίδων και μικροφιλοτιμιών, τόσον εις παγχριστιανικόν επίπεδον, όσον, ως μη ώφελε, και εις ενδορθόδοξον, πολλήν υπέχοντες ευθύνην ενώπιον του Αρχιποίμενος Χριστού, του απαιτούντος να έχωμεν αγάπην, ειρήνην και ενότητα μεταξύ ημών, δια να λάμπη το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων και να κατευθύνωνται δια των καλών ημών έργων και του παραδείγματος ημών οι λαοί προς τον Πατέρα των Φώτων! Όμως!
Ενώπιον ημών έχομεν, Αγιώτατε αδελφέ, τα κοινή αποφασισθέντα κατά την τελευταίαν εν Φαναρίω συνελθούσαν τον παρελθόντα Οκτώβριον ευλογημένην Σύναξιν των Προκαθημένων των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, τη συμμετοχή και ομοφωνία και του αοιδίμου προκατόχου Σας μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου, τα οποία ενεργοποιούμενα μέχρι και της εν όψει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, θα μας δώσουν την καλήν ευκαιρίαν να δώσωμεν την πρέπουσαν μαρτυρίαν και ενδοοικογενειακώς, ούτως ειπείν, εις τον Χριστιανικόν κόσμον, αλλά και εις τους θύραθεν, οι οποίοι ευρίσκονται εν απορία, εν αγωνία και εν συγχύσει πολλή.
Η εν Γενεύη μόλις προ ολίγων ημερών πραγματοποιηθείσα κοινή Προσυνοδική Διάσκεψις, το εν αυτή επικρατήσαν πνεύμα ενότητος και αγάπης, και αι θεοφιλείς αυτής και ομόφωνοι αποφάσεις, όχι μόνον χαρίζουν πολλάς ελπίδας, αλλ’ αποτελούν εν ταυτώ και υπόδειγμα δια τα εν τοις εφ’ εξής!


Σας τείνομεν δεξιάν ειλικρινούς αγάπης και ανυποκρίτου φιλαδελφίας! Είμεθα έτοιμοι να συνεργασθώμεν μαζί Σας, εις τα πλαίσια της κανονικής τάξεως και των απ’ αιώνος ιερών εκκλησιαστικών θεσμίων και σεβασμίων παραδόσεων, εν ευθύτητι καρδίας κατενώπιον Θεού, δια το καλόν όχι μόνον των δύο Εκκλησιών ημών, αλλά και της καθόλου Ορθοδοξίας και όλου του Χριστιανικού κόσμου»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου