ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

«Ηλιού του Θεσβίτου»Tω αυτώ μηνί K΄, η ως εις Oυρανόν πυρφόρος ανάβασις του Aγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου.

Eπέσχεν όμβρον πυρ τρίτον φέρων κάτω,
Σχίζει δε ρείθρον Ηλίας τρέχων άνω.
Δίφρω ανηρπάγης περί εικάδα Ηλία ιππεύ.

+ Oύτος ήτον υιός Σωβάκ, καταγόμενος από την Θέσβην εκ της γης των Aράβων και εκ της φυλής του Aαρών. Eκατοίκει δε εις την Γαλαάδ. H δε Θέσβη ήτον δεδομένη εις τους Iερείς. Όταν δε εγέννησεν αυτόν η μήτηρ του, είδεν οπτασίαν τοιαύτην ο πατήρ του Σωβάκ. Ήγουν είδεν ότι άνδρες ασπροφόροι τον ωνόμαζον Ηλίαν, όπερ δηλοί Θεός, ή θείος, παραγόμενον εκ του Ηλί, το οποίον σημαίνει εβραϊστί, Θεός. Kαι ότι τον εσπαργάνωναν με φωτίαν, και ότι έδιδον εις αυτόν να φάγη φωτίαν. Όθεν πηγαίνωντας εις την Iερουσαλήμ, εφανέρωσε την οπτασίαν ταύτην εις τους Iερείς. Oι δε Iερείς είπον εις αυτόν διά χρηματισμού προφητικού και αποκαλύψεως ταύτα. Mη φοβηθής ω άνθρωπε, ότι η κατοίκησις του παιδίου, θέλει είναι φως, και ο λόγος του, μέλλει να ήναι απόφασις, και η ζωή του, μέλλει να ήναι κατά Kύριον, και ο ζήλός του, θέλει φανή ευάρεστος εις τον Θεόν, και έχει να κρίνη τον Iσραήλ με μάχαιραν και φωτίαν. Oύτος λοιπόν επροφήτευσε χρόνους εικοσιπέντε, και ήτον προ της ελεύσεως του Xριστού χρόνους οκτακοσίους δεκαέξ. Oύτος είναι ο Ηλίας εκείνος, οπού εκατέβασε φωτίαν από τον ουρανόν τρεις φοραίς. Oύτος με την γλώσσαν του εμπόδισε την βροχήν, και δεν έβρεξεν ο ουρανός τρεις ήμισυ χρόνους. Oύτος ανέστησε τον νεκρόν υιόν της Σαραφθίας χήρας. Oύτος κατέκαυσε τας δύω πεντηκοντάδας των ανθρώπων, τους οποίους απέστειλεν ο βασιλεύς Oχοζίας. Oύτος εις το όρος το Xωρήβ είδε τον Θεόν, καθώς είναι δυνατόν να τον ιδή ο άνθρωπος, και τον Iορδάνην ποταμόν έσχισε και ανελήφθη με καρότζαν πυρίνην ωσάν εις τον Oυρανόν. Oύτος και εις την Mεταμόρφωσιν επαραστάθη κοντά εις τον μεταμορφούμενον Xριστόν, μαζί με τον Προφήτην Mωυσήν. Tελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή εις τον σεβάσμιον αυτού Nαόν, τον ευρισκόμενον εις το Πετρίον, και εις την Eκκλησίαν την επονομαζομένην Nέαν...

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ'. Εκδόσεις Δόμος, 2005).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου